HomeREGULAMIN ŚWIETLICY EDUKACYJNEJ FERAJNA

REGULAMIN ŚWIETLICY EDUKACYJNEJ FERAJNA

§1. Postanowienia ogólne

1. Świetlica edukacyjna „Ferajna”, zwana dalej Organizatorem, prowadzona jest przez firmę Physio

Care Centrum Fizjoterapii z siedzibą w Rokietnicy ul. Przy Trakcie 14/12, 62-090, o numerze NIP: 7773047728,

REGON 381967072.

2. Organizator ma w swojej ofercie:,

a) zajęcia terenowe prowadzone w Gminie Rokietnica

b) wycieczki edukacyjne i rozrywkowe

c) półkolonie w okresie letnim i zimowym

d) zajęcia edukacyjne

§2. Wyjaśnienie pojęć

1. Organizator – Physio Care Centrum Fizjoterapii.

2. Prawny opiekun – prawny opiekun dziecka, które korzysta z usług Organizatora.

3. Klient – prawny opiekun dziecka lub osoba reprezentująca prawnego opiekuna i działająca w jego

imieniu, osoba zamawiająca usługę świadczoną przez Organizatora.

4. Uczestnik – dziecko lub osoba dorosła korzystająca z usług Organizatora.

ZAJĘCIA EDUKACYJNE

§1. Zasady uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych:

1. Zajęcia edukacyjne odbywają się w wyznaczonych godzinach, które wskazanych w grafiku.

Prowadzone są zapisy: internetowe za pośrednictwem portalu www.plan4u.pl oraz telefoniczne i

mailowe. Ilość miejsc jest ograniczona.

2. Dzieci podczas zajęć edukacyjnych pozostają pod stałą opieką wykwalifikowanych animatorów zajęć.

3. W trosce o zdrowie dzieci, zabrania się przebywania w sali edukacyjnej osób będących nosicielami

chorób zakaźnych, wirusowych lub bakteryjnych. Opiekun ma obowiązek poinformowania personelu

o schorzeniach czy niepełnej sprawności dziecka (np. astma, epilepsja, zaburzenia słuchu).

4. W wyjątkowych przypadkach, gdy dziecko sprawia problemy wychowawcze i stanowi zagrożenie

dla innych dzieci personel może odmówić przyjęcia dziecka lub odsunąć je od zabawy.

§4. Płatność za zajęcia edukacyjne

1. Klient dokonuje płatności za półkolonię za pośrednictwem portalu www.plan4u.pl lub po

ustaleniu innej formy płatności – gotówka, przelew. Wpływ pieniędzy na konto jest

ostatecznym potwierdzeniem rezerwacji.

2. Istnieje możliwość zwrotu pieniędzy za zajęcia edukacyjne, jeżeli klient dokona anulacji udziału

dziecka minimum 24 godziny przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych:

– drogą mailową: ferajna.rokietnica@gmail.com

lub

– telefonicznie lub drogą smsową: 736-840-720

3. Na niektóre zajęcia może zostać przyznany klientowi jednorazowy kod rabatowy, który

można użyć za pośrednictwem portalu www.plan4u.pl.

§5. Uczestnicy zajęć edukacyjnych

1. Prawny opiekun, którego dziecko uczestniczy w zajęciach zorganizowanych przez Ferajnę, może zaznaczyć przy formularzu portalu www.plan4u.pl zgodę na samodzielny powrót dziecka do domu. W przypadku braku zgody, prawny opiekun jest zobowiązany do samodzielnego odbioru dziecka.

2. W wyjątkowych sytuacjach prawny opiekun może dostarczyć pisemną zgodę na odbiór dziecka

przez osobę trzecią.

2. Ze względu na zdrowie wszystkich dzieci oraz osób przebywających na terenie świetlicy

edukacyjnej „Ferajna”, chore dzieci nie mogą uczestniczyć w zajęciach.

3. Prawny opiekun oświadcza, że nie ma innych przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa

dziecka w zajęciach. Prawny opiekun oświadcza, że zgłaszane dziecko nie cierpi na schorzenia, z

wyjątkiem wyraźnie wskazanych w Formularzu, które mogą mieć jakikolwiek wpływ na zdrowie lub

bezpieczeństwo dziecka oraz innych dzieci i osób trzecich, biorących udział w zajęciach.

§6. Personel

1.Organizator zapewnia że zajęcia w świetlicy edukacyjnej „Ferajna” prowadzone są przez personel posiadający niezbędną wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie.

§ 7. Dane osobowe i wizerunek

1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych swoich oraz zgłaszanego dziecka. Dane

będą przetwarzane przez Organizatora – Administratora danych. Podanie danych osobowych przez

Klienta jest dobrowolne. Klient został poinformowany o prawie wglądu w swoje dane osobowe i

prawie ich poprawienia. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Zamówienia, zgodnie z

ustawą RODO.

2. Klient wyraża zgodę na robienie zdjęć podczas zajęć oraz umieszczania ich na stronie internetowej i

w siedzibie świetlicy edukacyjnej „Ferajna”. Jeżeli prawny opiekun dziecka, którego wizerunek został

przedstawiony w w/w miejscach nie wyraża na to zgody, wówczas zobowiązany jest poinformować

„Ferajnę” o swojej decyzji na piśmie. Świetlica edukacyjna „Ferajna” niezwłocznie po otrzymaniu

sprzeciwu, usunie zdjęcie.

PRZEPISY KOŃCOWE

§1. Bezpieczeństwo

1. Personel Ferajny jest odpowiednio przeszkolony i uczulony na sprawę bezpieczeństwa dzieci.

2. Dzieci pozostające w świetlicy edukacyjnej „Ferajna” pozostają pod stałą obserwacją personelu.

3. Organizator wdrożył stosowny formularz wypełniany przez prawnego opiekuna, na którym

wyznaczone są osoby uprawnione do odbioru dziecka.

§2. Środki lokalowe i techniczne

1. Organizator posiada odpowiednie pomieszczenia i warunki techniczne do przeprowadzenia zajęć.

2. Wszelkie materiały, produkty i sprzęt używane podczas zajęć mają odpowiednie, wymagane

przepisami prawa atesty, certyfikaty i homologacje.

4. Apteczka pierwszej pomocy jest wyposażona w materiały niezbędne do udzielenia pomocy w razie

wypadku.

§3. Odpowiedzialność

1. Organizator posiada Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej. Na życzenie Klienta przedstawi do

wglądu polisę Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej.

2. Prawny opiekun dziecka ponosi odpowiedzialność za szkody materialne lub szkody na osobach

trzecich wyrządzone przez dziecko, w przypadku gdy szkody te nie są spowodowane przez brak

należytego nadzoru ze strony personelu.

3. Za ewentualne szkody na osobach lub mieniu spowodowane przez dziecko nie pozostające pod

opieką personelu odpowiada prawny opiekun dziecka.

4. Uczestnictwo w zajęciach/ warsztatach/ imprezach może spowodować zniszczenie lub zabrudzenie

odzieży. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zabrudzenie odzieży dziecka

podczas zajęć.

§4. Dane osobowe i wizerunek

1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych swoich oraz zgłaszanego dziecka. Dane

będą przetwarzane przez Organizatora – Administratora danych. Podanie danych osobowych przez

Klienta jest dobrowolne. Klient został poinformowany o prawie wglądu w swoje dane osobowe i

prawie ich poprawienia. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Zamówienia, zgodnie z

ustawą RODO.

§5. Reklamacja

1. Wszelkie uwagi lub zastrzeżenia w stosunku do prawidłowości lub jakości świadczonych usług

Klient powinien zgłaszać Organizatorowi na piśmie.

2. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 1 powinny zawierać opis przedmiotu uwag lub zastrzeżeń,

żądanie Klienta oraz termin wystąpienia zdarzenia stanowiącego podstawę zgłoszenia.

3. Klient może dokonać zgłoszenia w terminie 7 dni od momentu wystąpienia wiadomości o

zdarzeniu, które jest podstawą zgłoszenia, pod rygorem utraty prawa zgłoszenia w terminie

późniejszym.

4. Organizator rozpatruje zgłoszenie w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania oraz informuje

Klienta na piśmie o sposobie rozwiązania zgłoszonego problemu.

§6. Odstąpienie od umowy

  1. Po wykonaniu usługi klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

§7. Siła wyższa

1. Organizator nie będzie pociągnięty do odpowiedzialności za brak przeprowadzenia półkolonii, jeśli

powstała sytuacja została spowodowana czynem o charakterze siły wyższej, takim jak: działanie

jednostki rządowej, cywilnej bądź wojskowej, zamieszki, strajk, pożar, wybuch lub powódź.

§8. Postanowienia inne

1. Wszelkie spory wynikające w związku z przeprowadzanymi zajęciami strony zobowiązują się

rozstrzygać na drodze polubownej. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia spory rozpoznawane

będą przez właściwy Sąd powszechny w Poznaniu.

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy

Kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

3. Prawny opiekun dziecka/klient oświadcza, że zapoznał się i będzie przestrzegał niniejszego

regulaminu.

4. Niniejszy regulamin został wdrożony dnia 26.08.2023 i jest dostępny w świetlicy edukacyjnej w

Rokietnicy przy ul. Mickiewicza 33.

Proudly made by  appstar.pl